PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskichportal rolniczyPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


 

Młody rolnik:Ułatwianie startu młodym rolnikom
Ułatwianie startu młodym rolnikom: Młody rolnik

Nazwa działania : Ułatwianie startu młodym rolnikom


Kod działania

112

Podstawa prawna

Art. 20 lit. a) ppkt ii) oraz art. 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września  2005  r.  w sprawie  wsparcia  rozwoju  obszarów  wiejskich  przez  Europejski Fundusz  Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  (EFRROW)  (Dz.  Urz.  UE  L 277/1 z 21.10.2005 r.).

Art. 13 oraz pkt 5.3.1.1.2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z   dnia   15   grudnia   2006   r.   ustanawiającego   szczegółowe   zasady   stosowania rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1698/2005  w  sprawie  wsparcia  rozwoju  obszarów wiejskich  przez  Europejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).

Uzasadnienie

W  Polsce  około  jedna  piąta  gospodarstw  jest  prowadzona  przez  osoby  powyżej 55 roku  życia.  W  celu  stymulowania  transferu  tych  gospodarstw  na  rzecz  młodych i wykształconych   następców   konieczne   jest   wsparcie   ze   środków   publicznych.

Przejmowanie    gospodarstw    przez    osoby    młode,    aktywne,    o    odpowiednich kwalifikacjach zawodowych sprzyja pożądanym zmianom strukturalnym w rolnictwie i prowadzi  do  wzrostu  konkurencyjności  sektora  rolnego.  Rozpoczęcie  samodzielnej działalności  rolniczej  wymaga  jednak  poniesienia  znacznych  nakładów  finansowych na   uruchomienie   produkcji   oraz   modernizację   gospodarstwa,   dlatego   wsparcie finansowe   jest   niezbędne   w   celu   umożliwienia   młodym   rolnikom   realizacji   ich zamierzeń inwestycyjnych.

Cel działania

Celem  działania  jest  stymulowanie  zmian  strukturalnych  w  sektorze  rolnym  przez ułatwienie  przejmowania  lub  zakładania  gospodarstw  rolnych  przez  osoby  młode  o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Zakres działania

Pomoc  przeznaczona  jest  wyłącznie  dla  osób,  które  po  raz  pierwszy  rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.

O pomoc może się ubiegać osoba, która:

1)  nie  prowadziła  dotychczas  działalności  rolniczej,  a  w  szczególności  nie  była posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR albo
2)  prowadzi   działalność   rolniczą,   a   w   szczególności   stała   się   posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR:
a)  w drodze spadku, lub
b)  w  drodze  spadku  lub  darowizny  otrzymanych  w  trakcie  nauki  bądź  przed uzyskaniem pełnoletności, lub
c)  w sposób nie wymieniony w lit. a lub b - wyłącznie w ramach pierwszego naboru wniosków (w roku 2007).

Pomoc   nie   może   być   przyznana   po   upływie   18   miesięcy   od   dnia   rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

Definicja beneficjenta

Osoba fizyczna

Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej


Za datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznawana jest data:

a)  wejścia  po  raz  pierwszy  w  posiadanie  nieruchomości  rolnej  o  powierzchni  co najmniej 1 ha UR,
b)  w  przypadku  osób,  które  po  raz  pierwszy  weszły  w  posiadanie  nieruchomości rolnej  o  powierzchni  co  najmniej  1  ha  UR  przed  ukończeniem  18  roku  życia  - data ukończenia 18 lat, z zastrzeżeniem pkt c i d,
c)  w  przypadku  osób,  które  po  raz  pierwszy  weszły  w  posiadanie  nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed zakończeniem nauki szkolnej lub studiów   wyższych   -   data   zakończenia   lub   zaprzestania   nauki   lub   studiów wyższych,
d)  w  przypadku  osób,  które  po  raz  pierwszy  weszły  w  posiadanie  nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed rozpoczęciem służby wojskowej lub  w  trakcie  jej  odbywania  -  data  zakończenia  tej  służby,  pod  warunkiem że rozpoczęcie tej służby nastąpiło nie później niż 12 miesięcy od daty określonej zgodnie z a, b, lub c.

Jeżeli  przed  datą  określoną  zgodnie  z  punktem  a,  b,  c  lub  d  nastąpiło  co  najmniej jedno z niżej wymienionych zdarzeń:

1)  podjęcia produkcji w niektórych działach specjalnych produkcji rolnej;
2)  złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów;
3)  zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru;
4)  podjęcia ubezpieczenia w KRUS w charakterze innym niż domownik;
5)  wystąpienia  o  pomoc  pochodzącą  ze  źródeł  krajowych  lub  wspólnotowych, przeznaczonych na cele związane z rozwojem lub dostosowaniem działalności rolniczej  (SAPARD,  PROW  2004-2006,  SPO  Restrukturyzacja  i  modernizacja sektora  żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich  2004-2006,  PROW 2007-2013) lub o kredyt preferencyjny udzielany przez ARiMR;

to   za   datę   rozpoczęcia   prowadzenia   działalności   rolniczej   uznaje   się   datę najwcześniejszego z tych zdarzeń.

Biznesplan

Biznesplan zawiera:

1)  cele, koncepcję i etapy rozwoju gospodarstwa;
2)  opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, w szczególności informacje dotyczące zasobów gospodarstwa oraz struktury produkcji;
3)  opis  i  harmonogram  planowanych  inwestycji,  z  uwzględnieniem  inwestycji służących  dostosowaniu  do  wymaganych  przepisami  prawa  standardów  w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt;
4)  początkowy i docelowy wynik ekonomiczny gospodarstwa;
5)  informacje na temat sposobu uzupełnienia wykształcenia (jeżeli dotyczy) oraz planowanych szkoleń lub doradztwa;
6)  informacje na temat innych zamierzeń dotyczących rozwoju gospodarstwa.

Gospodarstwo  beneficjenta  zostanie  poddane  kontroli  w  celu  weryfikacji  realizacji założeń biznesplanu. Kontrola zostanie przeprowadzona przynajmniej raz, nie później niż przed upływem 5 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Weryfikacja  realizacji  biznesplanu  będzie  następować  w  oparciu  o  odpowiednie dokumenty złożone przez beneficjenta, kontrole na miejscu oraz kontrole krzyżowe.

W   uzasadnionych   przypadkach   dopuszcza   się   możliwość   dokonania   zmian   w realizowanym biznesplanie.

Możliwość uzupełnienia wykształcenia

Beneficjent,   który   w   dniu   złożenia   wniosku   nie   spełnia   kryterium   dotyczącego kwalifikacji   zawodowych,   może   otrzymać   pomoc   pod   warunkiem   uzupełnienia wykształcenia w ciągu 36 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Możliwość łączenia pomocy w ramach różnych działań za pośrednictwem biznesplanu

Nie przewiduje się.
 
Kryteria dostępu

Beneficjent:

1)  jest pełnoletni i w dniu złożenia wniosku nie ukończył 40 roku życia;
2)  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  wynikające  z  wykształcenia  lub stażu pracy w rolnictwie;
3)  będzie rozwijał działalność rolniczą zgodnie z założeniami biznesplanu;
4)  co  najmniej  70%  kwoty  premii  wykorzysta  na  cele  związane  z  rozwojem gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu;
5)  przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony w KRUS na  podstawie  przepisów  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników  jako  rolnik  z mocy ustawy i w pełnym zakresie;
6)  będzie prowadził gospodarstwo objęte pomocą przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

Przejmowane gospodarstwo:

1)  ma   powierzchnię   użytków   rolnych   nie   mniejszą   niż   średnia   w   danym województwie i nie większą niż 300 ha; jeżeli średnia wojewódzka jest niższa niż średnia krajowa, wówczas obowiązuje średnia krajowa;
2)  stanowi lub będzie stanowiło własność beneficjenta lub dzierżawę (przez okres co  najmniej  5  lat)  z  zasobu  własności  rolnej  Skarbu  Państwa  lub  jednostki samorządu terytorialnego;
3)  spełnia   standardy   w   zakresie   higieny,   ochrony   środowiska   i   warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie lub dostosuje się do tych standardów w ciągu 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

Pomoc podlega zwrotowi w całości lub części, w przypadku gdy beneficjent nie spełni zobowiązań    dotyczących    w    szczególności    prowadzenia    gospodarstwa    oraz ubezpieczenia   w   KRUS   przez   wymagany   okres,   realizacji   założeń   biznesplanu, uzupełnienia wykształcenia oraz dostosowania do standardów.

Forma i wysokość pomocy finansowej

Jednorazowa  premia  w  wysokości  50  000  zł  (12 808,0  euro).  Równowartość  kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.

Kwota premii nie przekracza równowartości 55 000 EUR, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1698/2005  w sprawie  wsparcia  rozwoju  obszarów wiejskich  przez  Europejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich (EFRROW).
 
Finansowanie

Koszt całkowity: 420 000 000 EUR

Wydatki publiczne: 420 000 000 EUR
 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy